Aquest document ha estat presentat als diferents grups municipals de l’Ajuntament de Rubí, amb l’objectiu de facilitar un recull de mesures que permetrien la reducció de la càrrega tributària a les empreses de Rubí.

  1. Quan a l’IAE i tal i com estableix al Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals:
   1. Aplicar el 50% de bonificació de la quota tributària de l’IAE per aquelles empreses que incrementin la mitjana de treballadors respecte l’exercici anterior, sense forçar la contractació d’un mínim de 2 treballadors, ni l’increment de la plantilla per sobre del 10% de la mitjana de treballadors.
   2. Incrementar la bonificació al 50% de la quota tributària de l’IAE per aquelles empreses que estableixin un pla de transport per als seus treballadors.
   3. Aplicar una bonificació del 50% de la quota tributària de l’IAE per a les empreses que realitzin activitats industrials en locals o instal·lacions allunyades a les zones més poblades del terme municipal.
   4. Aplicar una bonificació del 50% de la quota tributària de l’IAE per aquelles activitats econòmiques d’especial interès o d’utilitat municipal per concórrer en circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació.
   5. Aplicar una bonificació del 50% de la quota tributària de l’IAE per aquelles empreses que tinguin una renda o un rendiment net de l’activitat econòmica negatius o inferiors a la quantitat que l’ordenança fiscal determini.
  2. Quan a l’IBI i tal i com estableix al Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals:
   1. Aplicar una bonificació del 95% de la quota tributària de l’IBI per aquelles activitats econòmiques que siguin declarades d’interès especial per foment de l’ocupació, sense la distinció de que els béns immobles figurin en el seu immobilitzat.
   2. Aplicar una bonificació del 95% de la quota tributària de l’IBI sobre el grup de béns immobles de característiques especials i les corresponents a immobles dels organismes públics d’investigació i els d’ensenyament universitaris.
   3. Aplicar una bonificació del 95% de la quota tributària de l’IBI sobre els immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal.
   4. Reduir el tipus de l’IBI aplicable a les activitats industrials, d’emmagatzematge, oficines i comercial, per acabar amb la discriminació vers altres activitats com la hostaleria, l’oci, etc. que gaudeixen de tipus més baixos.
   5. Establir una bonificació temporal del 70% aproximadament, per exemple de 10 anys,  per aquelles parcel·les a les quals s’implanti una nova activitat o s’ampliï l’existent, sempre que s’acrediti creació d’ocupació i que es mantingui aquesta ocupació.
  3. Quan a la taxa sobre la recollida, tractament i eliminació de residus d’ús comercials.
   1. Reduir els coeficients per superfícies per a l’exercici d’activitats econòmiques que requereixen disposar d’un local de bastants metres perquè l’exposició de productes o articles és gran, com ara:
    1. Venda d’automòbils.
    2. Venda d’electrodomèstics.
    3. Matalasseries
    4. Venda de material d’oficina.
    5. Venda de mobles.
    6. Entre d’altres.
  4. Quan a la taxa per activitats generadores de residus industrial, reduir les quotes mínimes fixes, ja que a Rubí són superiors respecte a altres municipis.
  5. Quan a la taxa de Guals:
   1. Reduir la quota de la taxa de guals aplicada a accessos de 4 metres en endavant.
   2. Reduir la quota de la taxa de guals fins al 50% per aquelles edificacions aïllades
   3. Suprimir el coeficient de sobre cost de l’1.5 per als locals comercials  i industrials per a la càrrega descàrrega i del 2 per a les empreses de rentat de vehicles, estacions de serveis i tallers de reparació i venda de vehicles.
   4. Reduir significativament el gual horari, ja que és bastant superior al dels municipis de l’entorn.
   5. Evitar pujar les vorades dels guals quan es desocupa una nau, ja que s’han de tornar a baixar un cop s’ocupa de nou.
  6. Quan a mesures de caràcter general:
   1. Editar un compendi informatiu de totes les mesures, incentius, bonificacions, etc. que s’incorporen a les ordenances i que afecten a les activitats industrials, comercials i/o serveis, per tal que tots els agents econòmics (tant els que avui actuen a Rubí com els que ho poden fer en un futur) tinguin a l’abast i en siguin coneixedors sense necessitat de conèixer en profunditat la totalitat de les ordenances municipals.