La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de 9 de maig de 2018, va aprovar la convocatòria de subvencions per a l’impuls de l’activitat empresarial en el municipi de Rubí, 2018. Modalitat Comerç, la qual es regeix per les bases aprovades pel Ple inicialment en la sessió ordinària de 25 de setembre de 2014 i publicades al Butlletí de la Província de Barcelona de 22 de gener de 2015.

Text integre convocatoria 2018 subvencions comerc