Skip to main content

Reactivació dels procediments administratius de l’Ajuntament

Us informem que l’Ajuntament de Rubí ha acordat reactivar els procediments administratius que es van veure afectats a causa de la COVID-19. Segons el Decret de l’alcaldia, s’han de tenir presents principalment els següents punts: •La continuació dels procediments administratius competència de l’Ajuntament, sempre que consti la conformitat expressa de les persones interessades.•En qualsevol moment […]

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Ajuts del Programa Xpande de suport a l’expansió internacional de les pimes, any 2018. L’objectiu de la convocatòria és la selecció d’empreses participants al Programa Xpande, tant en la seva fase d’assessorament com en la seva fase d’ajudes. El Programa té com a objectiu potenciar el procés d’internacionalització de les empreses a través d’un assessorament personalitzat […]

Subvencions per incentivar la contractació en pràctiques de joves (Garantia Juvenil)

La convocatòria té l’objectiu d’incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma […]

Subvencions per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials, any 2018

La resolució del procediment de concessió de les subvencions correspon al director de l’Agència de Residus de Catalunya d’acord amb el que disposa l’article 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. La resolució, degudament motivada, s’ha de dictar i notificar en el […]