Skip to main content

Sol·licitud de Bonificació de la Taxa de Residus

Us informem que l’1 de gener s’obre el període per sol·licitar la reducció de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans per a activitats comercials i industrials. La reducció/exempció de la taxa es concedeix als comerços i indústries que disposin d’un gestor de residus, privat, acreditat per l’Agència Catalana de Residus. Consulteu l’ordenança N.16. […]

Reactivació dels procediments administratius de l’Ajuntament

Us informem que l’Ajuntament de Rubí ha acordat reactivar els procediments administratius que es van veure afectats a causa de la COVID-19. Segons el Decret de l’alcaldia, s’han de tenir presents principalment els següents punts: •La continuació dels procediments administratius competència de l’Ajuntament, sempre que consti la conformitat expressa de les persones interessades.•En qualsevol moment […]

L’Ajuntament de Rubí amplia els terminis de pagament dels tributs

Us informem que l’Ajuntament de Rubí, per amortir els efectes de la crisi generada pel coronavirus COVID-19, ha modificat els terminis de pagament dels tributs. Seguidament us  detallem les modificacions dels terminis:   Ampliació fins al 3 de Juliol 2020 dels pagaments dels padrons de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Modificació de les dates de domiciliació de […]