Aquesta setmana s’ha celebrat la primera sessió del Consell Consultiu del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en el que Cecot Rubí ha estat present. La trobada ha servit per presentar als seus membres l’equip redactor del POUM.

El Consell Consultiu és un òrgan local de caràcter informatiu i deliberatiu integrat per diferents agents socials de la ciutat: associacions, representant d’entitats, professionals de reconegut prestigi en diferents àmbits de la ciutat, etc.

La primera sessió del Consell, que va tenir lloc dimecres 15 de novembre, es va desenvolupar en dues parts diferenciades.

La primera va ser informativa, on es va exposar l’anàlisi i diagnosi relatiu a:

  • Planejament vigent: es va parlar de l’anàlisi del Pla General vigent, de l’estat de desenvolupament d’aquest Pla, del potencial que queda pendent per executar, de les dinàmiques de construcció d’habitatges en els darrers 40 anys i dels escenaris de projecció immobiliària.
  • Informació relativa a habitatge i població; es va abordar l’anàlisi de les projeccions de creixement que es plantegen en el marc de la redacció del POUM i de les necessitats d’habitatge en funció dels escenaris demogràfics previstos.
  • Estudi del medi: es va analitzar l’estructura territorial en relació a cobertes de sòl, unitats de paisatge, conques visuals, connectivitat ecològica, estructura de camins, qualitat de l’aire, riscos (geològics, hidrològic, incendi…).

La segona part va estar dinamitzada per l’equip redactor del programa de participació ciutadana, on es va agrupar els assistents en 3 grups (aproximadament 5 persones per grup) i es va treballar mitjançant dinàmiques de participació en la concreció dels reptes i valors del municipi i la projecció del model de creixement de la ciutat.

POUM participat

La voluntat de l’equip de govern és que el POUM neixi amb el major consens i participació possibles: partits polítics, entitats, sector empresarial i ciutadania en general; i també amb la màxima transparència. Per això el Ple va aprovar un Programa de participació ciutadana que preveu diversos mecanismes de participació, un dels quals és precisament la creació del Consell Consultiu.

També hi ha obert a tota la ciutadania un qüestionari web que ha d’ajudar els redactors a enfocar i a detectar aquells valors i reptes que la ciutadania considera essencials per al desenvolupament del Rubí futur.

I hi ha previstos 3 recorreguts participatius, oberts a tota la ciutadania i pensats per oferir un espai de reflexió conjunta i de recollida d’aportacions per part de la ciutadania sobre diferents temes.

Què és el Consell Consultiu del POUM?

Aquest és l’espai que ha de facilitar la coordinació entre l’Ajuntament, la ciutadania, les entitats i el teixit associatiu i el sector empresarial.

Al Consell Consultiu s’hi presentaran les propostes plantejades per l’equip redactor en cada fase de tramitació i aquelles temàtiques rellevants i estructurals de la proposta del POUM.

És també l’espai adequat pel debat i reflexió sobre el territori municipal; per analitzar i debatre les dinàmiques urbanístiques, locals i territorials existents i aquelles que es puguin presentar en el procés de redacció del POUM; per plantejar criteris, alternatives i suggeriments a les problemàtiques detectades; per aportar una valoració del desenvolupament del planejament, des de la pluralitat de composició del mateix Consell, més enllà dels criteris tècnics considerats per l’equip redactor; i per afavorir la responsabilització de la ciutadania en la planificació i la reflexió global sobre la ciutat.

La periodicitat de les sessions del Consell Consultiu està fixada en un mínim d’una sessió cada 3 mesos, però se’n celebraran 3 durant aquest darrer trimestre amb els següents temes a tractar:

  • 15 de novembre – Reptes de ciutat: habitatge i model de creixement.
  • 28 de novembre – Activitat econòmica i mobilitat.
  • 13 de desembre – Vida quotidiana i salut.

Aquestes tres primeres sessions tenen la particularitat que seran sessions participades.