Us informem que s’han convocat els ajuts Horizonte Pyme per a l’any 2015. L’objectiu de la convocatòria és finançar un estidui de viabilitat (tècnic i comercial) que inclogui un pla de negoci d’un projecte innovador per aquelles pimes que, havent-se presentat a la Fase I de l’instrument Pime del programa Horizonte 2020, han estat avaluades per a la Comissió Europea amb una puntuació igual o superior a 12 punts, i que raons pressupostàries no han pogut ser financiades.

Més informació.