Us informem de les mesures adoptades per l’Organisme de Gestió Tributària, de la Diputació de Barcelona, en relació amb els ingressos de dret públic.

Recaptació voluntària

  • Els terminis de pagament de les liquidacions que es troben en període de cobrament el dia 18 de març, han estat ampliats fins al 30 d’abril de 2020.
  • Els terminis de pagament de liquidacions que s’hagin iniciat amb posterioritat al 18 de març, s’han ampliat fins al 20 de maig de 2020.
  • Els terminis de pagaments dels padrons de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes i preus públics, es prorroguen (fins al 20 de maig o al 2 de juny de 2020 per al cas de les taxes i preus públics, segons quan finalitzés el seu període de pagament en voluntària; i fins al 2 de juny de 2020 per a l’impost de vehicles).

Fraccionaments, ajornaments

  • Ajornaments o fraccions, concedits abans del 18 de març de 2020, amb data de venciment entre al 18 de març i al 30 d’abril de 2020: el seu venciment es produirà el 30 d’abril de 2020.

Ajornaments o fraccions, concedits després del 18 de març de 2020, el seu venciment es produirà el 20 de maig de 2020.