Us informem que l’Ajuntament de Rubí, per amortir els efectes de la crisi generada pel coronavirus COVID-19, ha modificat els terminis de pagament dels tributs. Seguidament us  detallem les modificacions dels terminis:
 

  • Ampliació fins al 3 de Juliol 2020 dels pagaments dels padrons de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  • Modificació de les dates de domiciliació de les fraccions de l’Impost de béns immobles, de la taxa per la recollida d’escombraries i de la taxa de guals.
  • Ampliació fins al 30 d’abril de totes les liquidacions que es troben en període de cobrament el dia 18 de març, excepte que el termini general atorgat per la norma sigui major.
  • Ajornament d’un mes pels padrons de taxes i preus públics de meritament mensual.


Els ajornaments o fraccionaments concedits abans del 18 de març de 2020, amb data de venciment entre el 18 de març i el 30 d’abril, compliran tots el termini el 30 d’abril. Els concedits després del 18 de març de 2020 venceran el 20 de maig.