Exempció quota taxa residus industrialsUs informem que s’ha obert el període per sol·licitar la reducció de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans per a activitats comercials i industrials. La reducció/exempció de la taxa es concedeix als comerços i indústries que disposin d’un gestor de residus, privat, acreditat per l’Agència Catalana de Residus.

L’ordenança va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2016 i el termini per fer la sol·licitud finalitza el proper 31 de gener.

Per tramitar la sol·licitud de la reducció/exempció s’ha de presentar una instància i el certificat de l’empresa que gestiona els residus especificant que té contracte amb l’empresa interessada i que aquesta farà la gestió de residus durant un any com a mínim (ha de cobrir l’any en curs de la sol·licitud). Si aquest certificat és per a més d’un any no es realitzarà la pròrroga de forma automàtica, per tant, s’ha de presentar el certificat cada any.

Teniu en compte sobretot, que en les activitats industrials, per poder tenir l’exempció de la quota, el certificat ha de fer constar que es recullen els residus generals o banals, que l’Agència de Residus de Catalunya els codifica com CER 200301 o bé CRC 200199.

En les activitats comercials, la reducció de la quota està en funció de la fracció de residus que s’acrediti que es gestiona (cartró, paper, envasos, vidre…) i del tipus d’activitat realitzada.

La sol·licitud s’ha de presentar a:

Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
Pg. Pau Claris, 38-40 local 1
08191 Rubí
Tel. 934729116
Horari: de dilluns a divendres de 8.30h a 14 h i també els dimarts i dijous de 16h a 18.30h

Juntament amb la instància s’ha de presentar la documentació següent:

  • Fotocòpia del CIF de la societat.
  • Fotocòpia del DNI de l’administrador.
  • Fotocòpia de l’escriptura de poders de la societat.
  • Certificació expedida per part de l’empresa autoritzada que presta el servei de recollida, tractament i eliminació dels residus conforme el contracte té una vigència, com a mínim per l’any del període impositiu.

Quan es tracti de renovació només caldrà presentar:

  • Certificació expedida per part de l’empresa autoritzada que presta el servei de recollida, tractament i eliminació dels residus conforme el contracte té una vigència, com a mínim per l’any del període impositiu.

Com a novetat, en tots els casos caldrà presentar també codi CCAE o bé epígraf d’IAE de l’activitat.

Us enllacem les sol·licituds en funció de l’activitat empresarial: