Us informem que l’1 de gener s’obre el període per sol·licitar la reducció de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans per a activitats comercials i industrials. La reducció/exempció de la taxa es concedeix als comerços i indústries que disposin d’un gestor de residus, privat, acreditat per l’Agència Catalana de Residus.

Consulteu l’ordenança N.16.

Per tramitar la sol·licitud de la reducció/exempció s’ha de presentar una instància i el certificat de l’empresa que gestiona els residus especificant que té contracte amb l’empresa interessada i que aquesta farà la gestió de residus durant un any com a mínim (ha de cobrir l’any en curs de la sol·licitud). Si aquest certificat és per a més d’un any, no es realitzarà la pròrroga de forma automàtica, per tant, s’ha de presentar el certificat cada any.

Teniu en compte sobretot, que en les activitats industrials, per poder tenir l’exempció de la quota, el certificat ha de fer constar que es recullen els residus generals o banals, que l’Agència de Residus de Catalunya els codifica com CER 200301 o bé CRC 200199.

En les activitats comercials, la reducció de la quota està en funció de la fracció de residus que s’acrediti que es gestiona (cartó, paper, envasos, vidre…) i del tipus d’activitat realitzada.

La sol·licitud s’ha de realitzar telemàticament mitjançant el certificat digital de la següent manera:


Per a qualsevol dubte o aclariment en la gestió telemàtica, us podeu adreçar a l’Organisme de Gestió de la Diputació de Barcelona, al telèfon 932029802.