Aquestes subvencions estan destinades a empreses, tant privades com públiques, a ens locals, a les associacions d’ens locals i als seus organismes autònoms, a fundacions i a altres entitats sense fi de lucre que implementin sistemes voluntaris de gestió ambiental, com ara la norma ISO 14001 i el sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals de la Unió Europea, regulat pel Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre, relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament (CE) núm. 761/2001 i les decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió (DOUE núm. L 342, de 22.12.2009).

Més informació.