Bases de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona pera la promoció i reforç de l’economia social i solidària

1. OBJECTE

L’objecte de les bases és la regulació de la convocatòria, mitjançant concurrencia competitiva, per a la concessió de subvencions per a dur a terme activitats iprojectes de promoció i reforç de l’economia social i solidària a la ciutat de Barcelona. Més…