Us informem que s’han publicat diversos ajuts destinats a les empreses en matèria d’estalvi d’energia. Els resumim a continuació:

  • Ajuts per a la rehabilitació energètica d’edificis existents del sector residencial (ús habitatge i hoteler). El programa està dotat d’un pressupost de 200 M€.
  • Ajuts per a les actuacions d’eficiència energètica a la PIME i a la gran empresa del sector industrial. Aquest programa està dotat amb 49.016.421 euros. Els ajuts s’instrumentalitzaran sota la modalitat d’entrega dinerària sense contraprestació, amb una quantitat màxima del 30% de la inversió.
  • Ajuts per a les actuacions de canvi modal i ús eficient dels modes de transport. Aquest programa està dotat amb un pressupost de 8 M€.
  • Ajuts per a la renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior municipal. El programa està dotat amb 36 M€. Els ajuts s’instrumentaran sota la modalitat de prèstecs reemborsables, sense meritació d’interessos.

Tots aquests ajuts es poden sol·licitar des del passat 6 de maig de 2015 fins al 31 de desembre de 2016, o bé quan s’esgoti el pressupost disponible per a cada programa.

Podeu ampliar informació d’aquests programes a través dels nostres assessors especialitzats al telèfon 937361100.