CORRECCIÓ D’ERRADES a l’Ordre EMC/156/2016, de 14 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament d’empreses participants en projectes d’emprenedoria corporativa mitjançant préstecs participatius de conversió i es fa pública la convocatòria per als anys 2016-2019 (DOGC núm. 7145, de 20.6.2016).

Més informació