Us resumim els principals tributs municipals de Rubí d’aquest 2024 que es recapten a través de l’organisme de Gestió Tributària. 

Impost sobre béns immobles urbans

  • Període de pagament: 02/05/2024 al 05/07/2024
  • Domiciliat en 4 fraccions: 02/05/2024; 01/07/2024; 01/10/2024 i 02/12/2024

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

  • Període de pagament: del 26/03/2024 al 27/05/2024
  • Domiciliat: 02/04/2024

Impost sobre activitats econòmiques

  • Període de pagament: del 16/09/2024 al 18/11/2024
  • Domiciliat: 2 fraccions: 01/10/2024 i 02/12/2024

Impost sobre Béns immobles de naturalesa rústega | Impost sobre Béns immobles rústics construïts

  • Període de pagament: del 02/09/2024 al 04/11/2024
  • Domiciliat: 04/11/2024

Taxa per la recollida, tractament i eliminació de residus d’activitats comercials i industrials

  • Període de pagament: del 02/05/2024 al 05/07/2024
  • Domiciliacions: tres fraccions: 02/05/2024; 01/07/2024 i 01/10/2024

Podeu ampliar la informació aquí.