El passat dijous en Ramon Soler, assessor fiscal de la Cecot, va fer una exposició a les empreses de Rubí sobre les diferents mesures que contempla l’Ajuntament per bonificar-se els tributs per les taxes locals.

L’Anna Torredeflot, membre del Fòrum Empresarial Cecot Rubí i presidenta del Parc d’Activitats Econòmiques Molí de la Bastida, va obrir la sessió i va indicar que l’informe neix fruït d’un acord de la Junta Directiva de Cecot Rubí i amb l’objectiu d’ajudar a les empreses a estalviar en els seus tributs.

Com a principals conclusions, pel que fa a l’IBI una de les bonificacions que es van explicar a la sessió consisteix en la reducció del 50% per als immobles que hagin instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric.

També es va destacar que l’Ajuntament de Rubí està aplicant una bonificació del 60% per als immobles objecte d’activitats d’empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària i que no figurin entre els béns del seu immobilitzat.

Referent a l’IAE, ens va posar de relleu una bonificació del 50 % per a les activitats noves, un cop finalitzat els 2 primers anys, i per un període màxim de 5 anys.

També existeix una bonificació del 35% quan les empreses incrementen la plantilla mitja per sota del 10%, que serà del 50% quan sigui per sobre del 10%.

Al llarg de la sessió es van explicar altres bonificacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, així com la taxa d’aprofitament de la via pública.

Igualment es va posar de manifest una bonificació del 75% de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, conegut com a ICIO, per aquelles construccions i obres que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric concedint el 75% de la bonificació.

Degut al seu interès us enllacem l’informe sencer, així com un resum.

Descarrega’t l’informe complet

Descarrega’t la ponència resum