Skip to main content

Subvencions per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials, any 2018

La resolució del procediment de concessió de les subvencions correspon al director de l’Agència de Residus de Catalunya d’acord amb el que disposa l’article 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. La resolució, degudament motivada, s’ha de dictar i notificar en el […]

Ajuts destinats a incentivar els plans d’actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser ac

El Consell d’Administració de 18 d’abril de 2018 va aprovar les bases reguladores per a la concessió d’ajuts destinats a incentivar els plans d’actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO i la convocatòria per a l’any 2018

Ajuts per al desenvolupament de plans de suport a la incorporació de TIC en el marc del Programa TIC Cámaras, any 2018

Fons Europeu de Desenvolupament Regional          Una manera de fer Europa El Programa TICCámaras s’inscriu en el marc del Programa Operatiu “Programa Operativo de Crecimiento Inteligente (POCInt)”, amb aplicació en el territori nacional, dins de l’Eix 2 “Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a […]